Záložné podmienky

ZLATÁ ZÁLOŽŇA

NYMFA s.r.o Železničná 266/39 050 01 Revúca,
Prevádzka ČSA 4 Brezno

Záložné podmienky

   1. Predmetom záložnej zmluvy môžu byť len veci (§ 118 ods. 1 a § 119 ods. 1 Občianskeho zákonníka), o ktorých záložca (fyzická osoba alebo štatutárny orgán právnickej osoby) vyhlási, že sú jeho výlučným, ničím neobmedzeným vlastníctvom a nie sú predmetom inej záložnej zmluvy.

   2. Záložné právo zabezpečuje pohľadávku záložne spolu s jej príslušenstvom(§ 121 ods.3 Občianskeho zákonníka) voči záložcovi alebo voči záložnému dlžníkovi, ak je ním osoba rozdielna od záložcu.

Príslušenstvo pohľadávky je tvorené za obdobie do 28 dní takto:

Do 7 kalendárnych dní vrátane 2,5 % zo sumy pohľadávky

Do 14 kalendárnych dní vrátane 5 % zo sumy pohľadávky

Do 21 kalendárnych dní vrátane 7,5 % zo sumy pohľadávky

Do 28 kalendárnych dní vrátane 10 % zo sumy pohľadávky

Minimálny poplatok za celé obdobie je 2 Eur

Za každý deň omeškania po ukončení zmluvného obdobia, si záložňa účtuje 1% penále zo sumy pohľadávky!

   1. Predĺženie doby uvedenej v bode 2. je možné len vzájomnou dohodou pred uplynutím na návrh záložného dlžníka.

   2. Ak záložný dlžník do konca doby uvedenej 2. alebo predĺženej dohodou podľa bodu 3. neobnoví pohľadávku záložný veriteľ sa stáva vlastníkom veci zobranej do zálohu a po siedmych dňoch zrealizuje jej predaj. Ak dôjde k realizácii záložného práva predajom predmetu záložnej zmluvy, rozdiel medzi cenou za ktorú sa podarilo predmet záložnej zmluvy a sumou prevyšujúcou pohľadávku záložne vrátane jej príslušenstva sa vždy dohodne ako zmluvná pokuta §544 až 545 Občianskeho zákonníka, s čím záložný dlžník vyslovene súhlasí. Táto zmluvná pokuta je splatná ihneď po predaji založenej veci a preto uvedený rozdiel sa záložnému dlžníkovi nevypláca.

   3. Súčasťou záložnej zmluvy je dohoda, s ktorou záložca súhlasí, aby nároky záložne zabezpečené zálohou boli uspokojené priamym predajom predmetu záložnej zmluvy za predpokladu, že záložca neprevezme predmet zálohu najneskôr v deň uvedený v záložnej zmluve.

   4. O tom, či sa určitá vec môže stať predmetom záložnej zmluvy rozhoduje poverený zamestnanec záložne. Na prevzatie veci ako zálohu nie je právny nárok. Predmetom záložnej zmluvy nemôžu byť poškodené a nekompletné veci, ako aj veci, ktoré nie sú funkčné.

   5. Zmluva je prenosná na iné osoby. Pri strate dokladu o založení veci, Vám v prípade predloženia platného OP založenú vec vrátime.

V Brezne 01. 12. 2013